Kişisel Veriler Politikamız

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ( KVKK ) HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkındaki bilgilendirmenin amacı ; Mustafa Murat Üstel ve yine Mustafa Murat Üstel tarafından yönetilmekte olan cesmehavuzspa.com.tr adresinde yer alan internet sitesinin veMustafa Murat Üstel. ‘nin Veri sorumlusu olarak faaliyetler kapsamında işlenmekte olan kişisel verileriniz hakkında 6698 sayılı Kişisel Hakların Korunması Kanunu 10.maddesi çerçevesinde sizleri aydınlatmaktır.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ( KVKK ) 24 Mart 2016 tarihinde kabul edilmiştir. 07 Nisan 2016 tarihli 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. KVKK’nun bir kısmı yayın tarihinde bir kısmı ise 7 Ekim 2016’da yürürlüğe girmiştir.

VERİ SORUMLUSU SIFATIYLA BİLGİLENDİRME :

Veri Sorumlusu Sıfatıyla Mustafa Murat Üstel tarafından toplanan , saklanan ve işlenen kişisel verileriniz için mevcut kanunun ‘’Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü ‘’ başlıklı 10. Maddesi uyarınca kanunun gereklerini yerine getirmek için faaliyette bulunduğumuzu bildirmek istiyoruz.

TOPLANAN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ :

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince  Mustafa Murat Üstel ve yine Mustafa Murat Üstel tarafından yönetilmekte olan cesmehavuzspa.com.tradresinde yer alan internet sitesinin ve Mustafa Murat Üstel ile paylaştığınız kişisel verileriniz kısmen veya tamamen , manuel veya otomatik olarak ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olması nedeniyle manuel yollarla elde edilerek , kaydedilerek , depolanarak, değiştirilerek , yeniden düzenlenerek ,sonuç olarak veriler üzerinde meydana gelen her türlü işleme konu olarak tarafımızdan işlenebilecektir. Kişisel Verilerin  Korunması Kanunu kapsamında veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem ‘’kişisel verilerin işlenmesi ‘’ olarak kabul edilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI :

Bu bilgilendirmede yer alan amaçlar doğrultusunda kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel  Verilerin Korunması Kanunu uyarınca belirtilen amaçlar için işlenecektir.

Mustafa Murat Üstel ile paylaştığınız kişisel verileriniz,

Sizlere sağlanan hizmet süreçlerinin yürütülebilmesi, verdiğimiz hizmetlerin, sözleşmelerin ve teknolojinin gereklerine uygun olarak yapılabilmesi ile hizmetlerimizin ve ürünlerimizin geliştirebilmesi için.

Bilgi güvenliği yönetimi, bilgi teknolojileri alt yapılarının kurulması ve yönetilmesi için.

Hizmet süreçlerinin yönetimi için

Sözleşme, muhasebe ve fatura işlemleri ve operasyonel faaliyetler için,

Sürdürülebilir ve sürekliliğe ilişkin faaliyetler için,

İş ortaklarımız veya gerekli diğer kişiler ile olan ilişkilerin yönetilmesi için,

Satış süreçleri ve satıştan sonraki müşteri hizmetleri süreçlerinin yürütülmesi için,

Ödeme hizmetlerine ilişkin süreçlerin yönetilmesi için,

Mustafa Murat Üstel tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden faydalanmak için gerekli pazarlama faaliyetlerinin yapılması için,

Mevcut verilerin doğruluğunun ve güncelliğinin sağlanması için,

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile bu düzenlemelere dayanak yapılarak hazırlanan 26.08.2015 tarihli 29457 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik, 27.11.2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuat kapsamında işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek için,

Bankacılık ve Elektronik Ödeme alanında zorunlu olan ödeme sistemleri, elektronik sözleşme veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat gereği ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak için,

Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve hukuki uyuşmazlıklarda, talep halinde ve mevzuat gereği savcılıklara, mahkemelere ve ilgili kamu görevlilerine bilgi verebilmek için,

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILABİLECEĞİ ÜÇÜNCÜ KİŞİ VEYA KURULUŞLAR HAKKINDA BİLGİLENDİRME :

Yukarıda belirtilen amaçlarla, Firmamız ile paylaştığınız kişisel verilerinizin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; başta Firmamızın e-ticaret altyapısını sağlayan Web Design Services LLC olmak üzere, tedarikçiler, kargo şirketleri gibi sunulan hizmetler ile ilgili kişi ve kuruluşlar, faaliyetlerimizi yürütmek üzere ve/veya Veri İşleyen sıfatı ile hizmet alınan, iş birliği yaptığımız program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı kuruluşlar ve diğer 3. kişilerdir.

6698 sayılı KVKK ve ilgili ikincil düzenlemelere uygun olarak işlenecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA ŞEKLİ :

Kişisel verileriniz, Mustafa Murat Üstel tarafından sizlerin beyanlarınıza dayanarak farklı kanallar üzerinden kendi çalışanları ile ya da sizlerin beyanları esas alınarak fiziki veya elektronik ortamlardan yasal sınırlar içerisinde alınmaktadır.

Mustafa Murat Üstel internet sitesi ve mobil uygulamalarındaki formlar aracılığıyla ad, soyad, TC kimlik numarası, adres, telefon, iş veya özel e-posta adresi gibi bilgiler ile; kullanıcı adı ve şifresi kullanılarak giriş yapılan sayfalardaki tercihleri, gerçekleştirilen işlemlerin IP kayıtları, tarayıcı tarafından toplanan çerez verileri ile gezinme süre ve detaylarını içeren veriler, konum verileri şeklinde;

Satış ve pazarlama departmanı çalışanlarımız, şubelerimiz, tedarikçilerimiz, diğer satış kanalları, kağıt üzerindeki formlar, kartvizitler, dijital pazarlama ve çağrı merkezi gibi kanallarımız aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamdan;

Firmamız ile ticari ilişki kurmak, iş başvurusu yapmak, teklif vermek gibi amaçlarla, kartvizit, özgeçmiş (cv), teklif vermek ve sair yollarla kişisel verilerini paylaşan kişilerden alınan, fiziki veya sanal bir ortamda, yüz yüze ya da mesafeli, sözlü veya yazılı ya da elektronik ortamdan;

Ayrıca farklı kanallardan dolaylı yoldan elde edilen, web sitesi, blog, yarışma, anket, oyun, kampanya ve benzeri amaçlı kullanılan (mikro) web sitelerinden ve sosyal medyadan elde edilen veriler, e-bülten okuma veya tıklama hareketleri, kamuya açık veri tabanlarının sunduğu veriler, sosyal medya platformlarından paylaşıma açık profil ve verilerden;

işlenebilmekte ve toplanabilmektedir.

Mustafa Murat Üstel’ın kişisel verilerinizin toplanması, saklanması , işlenmesi aşamalarında başka talepleriniz olması durumunda bunların yazılı olarak tarafımıza bildirilmesi gerekmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU YÜRÜRLÜĞE GİRMEDEN ÖNCE ELDE EDİLEN KİŞİSEL VERİLER :

07.Nisan.2016 da yürürlüğe giren Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun yürürlük tarihinden önce , hukuka uygun olarak elde edilen kişisel verileriniz de bu belgede düzenlenen koşullara uygun olarak işlenmekte ve saklanmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE AKTARILMASI İÇİN İZİN :

Kişisel verileriniz Mustafa Murat Üstel’in yurtiçi ve yurtdışındaki doğrudan veya dolaylı iş ortakları ve çözüm ortakları ile , ayrıca kanunen yetkili kılınmış kamu tüzel kişilikleri, özel kişiler veya adli makamlar ile paylaşılabilecektir. Söz konusu paylaşımlar neticesinde kişisel verileriniz yurtiçinde veya yurtdışında işlenebilecektir. Kişisel verileriniz Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kalmak şartıyla ve sözleşme amaçlarına uygun olarak yurtdışında bulunan Kişisel  Veriler Kurulu tarafından akredite edilen ve kişisel verilerin korunması hususunda yeterli korumanın bulunduğu ülkelere ve hizmet aracılarına da aktarılabilecektir.

 

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE KORUNMASI :

Kişisel verileriniz, Mustafa Murat Üstel nezdinde yer alan veri tabanında ve sistemlerde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ’nun 12. maddesi gereğince gizli olarak saklanacak; yasal zorunluluklar ve bu belgede belirtilen düzenlemeler haricinde hiçbir şekilde üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır. Firmamız, kişisel verilerinizin barındığı sistemleri ve veri tabanlarını, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 12. Maddesi gereği kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemekle, yetkisiz kişilerin erişimlerini engellemekle, erişim yönetimi gibi yazılımsal tedbirleri ve fiziksel güvenlik önlemleri almakla mükelleftir. Kişisel verilerin yasal olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesinin öğrenilmesi halinde durum derhal, yasal düzenlemeye uygun ve yazılı olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN GÜNCEL VE DOĞRU TUTULMASI :

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 4. maddesi uyarınca Mustafa Murat Üstel’in kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda Mustafa Murat Üstel’in yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için Müşterilerimizin doğru ve güncel verilerini paylaşması veya web sitesi / mobil uygulama üzerinden güncellemesi gerekmektedir.

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU  UYARINCA KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

6698 sayılı KVKK 11.maddesi 07 Ekim 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup ilgili madde gereğince, Kişisel Veri Sahibi’nin bu tarihten sonraki hakları aşağıdaki gibidir:

Kişisel Veri Sahibi, Firmamıza (veri sorumlusu) başvurarak kendisiyle ilgili;

  1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  6. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  7. Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi, yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
  8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Call Now ButtonBizi Arayın
Whatsapp
Whatsapp